SLP

Wanneer het duidelijk is welke RTI-activiteiten noodzakelijk zijn voor de supplychain, is het bij het opnieuw of nieuw op te richten Retourencentrum van belang om dit op een efficiënte wijze te doen. HB hanteert t.b.v. een correcte pandindeling de SLP-methodiek en heeft hier goede ervaringen opgedaan bij het optimaal inrichten van de Retourencentra ten behoeve van Albert Heijn RDC-Retourencentrum Pijnacker-Delfgauw, Retourencentrum Eco-Tray-Systems, Retourencentra t.b.v. E2- en CBL-versfustafdelingen en de NRPET-telcentra Nederland.

SLP-doel

SLP richt zich op het minimaliseren van transportafstanden en het optimaal positioneren van de RTI-afdeling en diens processen/activiteiten. HB gebruikt deze methodiek bij het inrichten of herinrichten van de RTI-processen.

SLP-werking

Lang niet alle RTI-handelingen voegen waarde toe aan uw logistiek proces of dienst. Eén van de verspillers is overbodig transport van RTI. SLP is een hulpmiddel om te komen tot een optimale lay-out waarbij transport wordt geminimaliseerd. SLP is een georganiseerde en systematische methode voor retourencentra of fabriekshalinrichting of voor het analyseren van problemen op het gebied van materials handling. SLP is geschikt voor ontwerp van nieuwe RTI-afdelingen Voor het uitvoeren van SLP zijn de zogenaamde PQRST-gegevens nodig: product, quantity, route, service en time.

SLP-toepassingsmogelijkheden

In de praktijk stelt HB na een verzoek om een RTI-kostenspecificatie voor de logistieke operatie, die plaatsvindt in een Retourencentrum (RC), een aantal ontwerpen op, op basis van gegevens van de opdrachtgever. Daarna vindt tussen deze ontwerpen een afweging plaats, waarbij tevens gekeken wordt naar de door HB opgestelde kostenspecificatie/voorcalculatie.

Uit literatuuronderzoek is gebleken dat SLP geschikt is voor het ontwerpen van distributiecentra, want deze methode heeft ten opzichte van andere methodes het voordeel dat het een iteratief proces is. Bij SLP zullen, na herhaaldelijk doorlopen van een aantal stappen, een aantal ontwerpen worden gevormd. De afweging tussen de alternatieven wordt gedaan op basis van de berekende operationele kosten. De RTI-verwerking wordt door HB ingericht uit oogpunt van kostenreductie.

Heeft u een speciale vraag?
Of wil je meer over de verhuur van emballage items weten?

SLP RTI-stappenplan

Een belangrijke stap in SLP is de product-quantity-analyse, waarmee de te verwerken RTI worden onderverdeeld in groepen (zogenaamde productfamilies, zie ook RTI-typen). In de praktijk blijkt dat een RC bestaat uit meerdere deelactiviteiten, welke vaak zijn ontworpen op basis van de productfamilies. Een RTI-proces is onderverdeeld in vijf subprocessen: RTI-ontvangst, opslag, klantspecifieke processen, expeditie en transport tussen de afdelingen.

In de literatuur is ook gezocht naar een methode voor het specificeren van de kosten van een DC. Een DC heeft in de praktijk voornamelijk indirecte kosten (kosten die niet direct toewijsbaar zijn aan de producten). Voor het specificeren van de kosten heeft Activity Based Costing (ABC) drie voordelen boven de opslagmethode en de kostenplaatsmethode: verbeterde verdeelsleutels (een ratio waarmee de kosten worden verdeeld), grote detaillering op laag niveau en verbeterde kosteninformatie.

Het model, dat als basis dient voor de tool, is gebaseerd op de methodes ABC en SLP. Binnen het model is een standaarddefinitie opgesteld voor het RC. Op basis van deze definitie kunnen ontwerpen worden opgeslagen. Van alle gevonden concepten, die allemaal bestaan uit een of meerdere RTI-deelprocessen, wordt het concept met de laagste operationele kosten gekozen als oplossing. Vijf belangrijke controlestappen zijn:

  1. Elimineer afval/schade
  2. Reduceer logistieke intensiteit
  3. Reduceer manuele arbeid (streef naar mechanisatie'
  4. Houdt rekening met groei/expansie (obv RTI-beleid-strategie opdrachtgever)
  5. Houdt rekening met flexibiliteit (pieken)

De keerzijde van de SLP-systematiek is, dat het een redelijk arbeidsintensieve data-analyse betreft. Door het reduceren van het aantal parameters kan een snelheidswinst worden behaald. Door een vereenvoudigd standaardstroomdiagram op te stellen van een RC kan de invoer begrensd worden tot 11 stappen.

Waarom HB-cRc

Wij stappen met het goede been uit bed.

  • Wij zeggen geen nee.
  • Wat uw vraag ook is, wij regelen het.
  • Exorbitant snelle service
Tekst

Zo werken wij

Groot, klein, veel, weinig, wij regelen het!

Wij gaan door. Hoe dan ook. Een onmogelijke uitdaging verdient het om een schitterende oplossing te ontmoeten.

Lees meer

Achtergrond tekst
Altijd een oplossing