ABC

Kernpunten ABC-benadering

ABC-Doel

ABC is het met RTI-activiteiten-analyses leggen van een causaal verband tussen indirecte kosten en kostenobjecten. Kostenobjecten kunnen zijn:

 • Producten of diensten;
 • Afdelingen;
 • Klantengroepen;
 • Individuele klanten;
 • Afzonderlijke bedrijfsactiviteiten;
 • Strategische bedrijfsfuncties.

ABC-Werking

Indirecte RTI-kosten worden met behulp van "costdrivers" aan genoemde kostenobjecten doorberekend. Als tussenstop is het mogelijk de indirecte kosten door te berekenen aan "costpools". Dit zijn bedrijfsactiviteiten welke ten bate van de kostenobjecten verricht worden.

ABC-Noodzaak

De ABC-methode is ontworpen naar aanleiding van de sterke groei van indirecte kosten in bedrijven. Indirecte kosten zijn kosten als planning, coördinatie, administratie, management, product-ontwikkeling etcetera. Deze groei is veroorzaakt door een aantal strategische ontwikkelingen, zoals:

 • Uitbreiding producten/diensten-assortiment;
 • Kapitaalintensievere en flexibelere productiemethoden;
 • Intensievere concurrentie;
 • Groei informatie en informatietechnologie;
 • Internationalisatie;
 • Business process redesign.

Door de intensievere concurrentie ontstaat een sterke druk op de verkoopprijzen, waardoor een noodzaak ontstaat om met name de - sterk gestegen - indirecte kosten te verminderen en te concentreren op de kernactiviteiten. Vaak behoren de activiteiten m.b.t. de RTI (product- & ladingdrageractiviteiten) niet tot de core-business. RTI zijn noodzakelijk voor de logistieke invulling, die zich lenen voor samenvoeging, uitbesteding en vereenvoudiging op basis van periode analyses van de RTI-stromen.

ABC-Kernproblemen

Een kernprobleem bij toepassing van ABC is het verkrijgen van informatie over en diepgaand inzicht in RTI-kosten, teneinde de costdrivers te kunnen opsporen. Dit gebeurt grotendeels m.b.v. inventarisatie van de huidige RTI-activiteiten op basis van aanwezige RTI-data, activiteitbezichtiging en interviews, hetgeen kennis en oefening vergt.
Een tweede kernprobleem is het stellen van prioriteiten bij te onderzoeken RTI-activiteiten en het kiezen van de meest geschikte kostenobjecten.

ABC-Toepassingsmogelijkheden

ABC is toepasbaar op drie niveau's in een bedrijf; operationeel, tactisch en strategisch. Als Operationeel Service-Provider concentreert HB zich op de "operationele activiteiten" zoals ze bij analyse zijn ("as-is") en rekeninghoudend met het RTI-beleid vanuit de opdrachtgever (ingegeven door strategie) het bepalen van de gewenste situatie ("to-be").
Op operationeel niveau wordt de ABC-analyse gebruikt worden voor het bepalen van de prijsstelling van de RTI-producten/diensten. Dergelijke berekeningen zijn bij HB gebaseerd op een opgesteld "tailormade" econometrische calculatiemodel, die vertrouwelijk gedeeld wordt met de opdrachtgever. Het delen van de RTI-data en calculatiemodellen acht HB gewenst in verband met transparantie en noodzakelijk omdat retail- en daarmee logistieke stromen continu onderhevig zijn aan verandering. HB kiest dan ook voor econometrische opzet van de ABC-analyse zodat ook daadwerkelijk jaarlijks relatief eenvoudig bepaald kan worden wat het effect is van de gewijzigde omstandigheden is.

Heeft u een speciale vraag?
Of wil je meer over de verhuur van emballage items weten?

ABC RTI-stappenplan

De RTI-activiteiten staan centraal staan bij de ABC-analyse, Om de methode Activity Based Costing goed toe te kunnen passen, dienen verschillende stappen te worden gevolgd. De volgende zeven stappen worden bij Activity Based Costing onderscheiden:

ABC-stap 1 - Voorbereiding project

Een projectgroep wordt ingesteld, wie vanuit de opdrachtgever kan als contactpersoon dienen voor HB en kan de vertrouwelijke RTI-data aanleveren.

ABC-stap 2 - Bepaling RTI-proces, inventarisatie activiteiten en vaststelling kostenobjecten

De bepaling van het RTI-proces is een ‘top-down’ aangelegenheid, bepaald door opdrachtgever ism HB. Vervolgens worden ‘bottum-up’ de activiteiten binnen de vastgestelde RTI-processen geïnventariseerd. Het kostenobject is datgene waaraan uiteindelijk de kosten worden toegerekend en vormt dus het sluitstuk van het toerekeningsproces. De vaststelling van de kostenobjecten is een belangrijke beslissing. Doorgaans worden de RTI en de RTI-diensten als kostenobject beschouwd.

ABC-stap 3 - Inventarisatie kosten van productiemiddelen

De kosten worden geïnventariseerd, informatie is doorgaans te vinden in de administratie van opdrachtgever. Indien deze vooralsnog niet vanuit opdrachtgever beschikbaar zijn, hanteert HB parameters en waarden gebaseerd op ervaringscijfers. Voor Activity Based Costing is het belangrijk dat de kosten zijn ingedeeld naar productiemiddelen. Immers, deze productiemiddelen worden gebruikt om activiteiten uit te voeren.

ABC-stap 4 - Bepaling van de kostenveroorzakers

Kostenveroorzakers ("resourcedrivers") zijn eenheden met behulp waarvan de kosten van productiemiddelen worden toegerekend aan de RTI-activiteiten. Om deze te kunnen bepalen zal goed inzicht aanwezig moeten zijn in processen en activiteiten en de wijze waarop deze worden uitgevoerd. Voorbeelden van kostenveroorzakers zijn: tijd (uren/ minuten), ruimte (aantal kubieke of vierkante meters) en volume (benodigde aantal RTI en te verwerken RTI-volume).

ABC-stap 5 - Toerekening kosten van productiemiddelen aan activiteiten

De kosten van de productiemiddelen worden met behulp van kostenveroorzakers toegerekend aan activiteiten. Het resultaat van deze stap is de kosten per activiteit.

ABC-stap 6 - Bepaling van de activiteitenveroorzakers

Activiteitenveroorzakers ("activitydrivers") zijn eenheden met behulp waarvan kosten van activiteiten worden toegerekend aan kostenobjecten. Met het in kaart brengen van de kosten per RTI-activiteit is veel relevante informatie beschikbaar. Inzicht in deze kosten geeft de mogelijkheid om keuzes te maken mbt eliminatie, samenvoeging of wijziging van de RTI-verwerkingsopzet. Doorgaans is een meer gedetailleerd kosteninzicht noodzakelijk, namelijk de kosten per kostenobject.

ABC-stap 7 - Toerekening kosten van activiteiten aan kostenobjecten

De kosten van de activiteiten worden met behulp van activiteitenveroorzakers toegerekend aan kostenobjecten. Het resultaat van deze stap is de kosten per kostenobject. Om die reden streeft HB standaard naar het opstellen van het econometrische calculatiemodel waarin de RTI-kostenelementen en RTI-kostencomponenten middels een matrix samenkomen.

Waarom HB-cRc

Wij stappen met het goede been uit bed.

 • Wij zeggen geen nee.
 • Wat uw vraag ook is, wij regelen het.
 • Exorbitant snelle service
Tekst

Zo werken wij

Groot, klein, veel, weinig, wij regelen het!

Wij gaan door. Hoe dan ook. Een onmogelijke uitdaging verdient het om een schitterende oplossing te ontmoeten.

Lees meer

Achtergrond tekst
Altijd een oplossing