RTI-inslagcontrole: CBL Versfust / Emballage

HABÉ ziet de ontvangst van RTI zoals Versfust en bierkratten als een aparte activiteit. Deze moet goed geregeld zijn, alvorens tot verdere verwerking over gegaan kan worden. Deze logistieke activiteit is van cruciaal belang, wetende dat:
- Er sprake is van juridische overdracht en ontkoppelpunt van vervoerder aan de ontvangende partij.
- Het voor de opdrachtgever niet altijd duidelijk is wat het aantal, type en status is van geleverde RTI
- De RTI statiegeldwaarde kan bevatten
- Andere artikelen en/of goederen in/tussen de geleverde RTI aanwezig kunnen zijn.

In samenspraak met de opdrachtgever wordt bepaald op welke wijze het inslagproces plaatsvindt, kijkend naar de criteria:
- tijdigheid: overwegend ligt de norm op de lostijd van FTL tussen de 15 en 25 minuten, afh. van type ladingdrager;
- validiteit: juiste aantal en RTI-typen worden gecontroleerd en geregistreerd
- betrouwbaarheid: zekerheid dat het proces plaatsvindt binnen de afgesproken bandbreedte van tijdigheid & validiteit.

HABÉ maakt onderscheid uit de volgende inslagcontrole-telwijzen die tevens gecombineerd kunnen worden, te weten:
- steekproefcontroles: met overeengekomen frequentie en afspraken t.a.v. afwijkingen en notoire-overtreders.
- 100% inslagcontrole: manueel: juiste kwantiteit, juiste kwaliteit [heel/kapot, plagiaat] met 100% pressuretag/ID- code/SSCC-scanning met HHT, RFID
- administratief controleren van losproces/ploeg met ingebouwde meetpunten tussen de diverse processtappen, de zogenaamden zELF/SOX-analyse (automatische dichtrekening met Display-signaalfunctie vanuit Cockpit-functie)
- visueel achteraf kunnen controleren van het losproces gebruikmakend van de camerabeelden van het losproces zodat bij issues of geconstateerde verschillen deze met terugwerkende kracht opgespoord kunnen worden.Manuele steekproefcontrole:
Toepasbaar bij interne c.q. tot dezelfde B.V. behorende afdelingen/organisaties.
Hierbij kan bijvoorbeeld elk afleveradres (winkel) minimaal 1x per week handmatig 100% gecontroleerd worden op kwaliteit en kwantiteit.

Middels registratie van Niet-Correcte retournering per afleveradres en transporteur zijn notoire overtreders op te sporen en aanspreekbaar. 

Manuele 100%-controle (Visueel):
Toepasbaar bij grote statiegeldwaarden, bij naleving van gemaakte afspraken omtrent de wijze van retournering en waarbij RTI bij onvoldoende kwaliteit als gevolg van plagiaat en/of schade voor vertraging/schade zorgt in de vervolgprocesstappen van de supply-chain. Toepassingsgebeid, bijvoorbeeld bij de Sierteelsector: Deense CC-containers/platen. 

 

 

Manuele 100%-controle (kwantitatief middels HandHeldTerminal):
Toepasbaar bij grote statiegeldwaarden, bij naleving van gemaakte afspraken omtrent de wijze van retournering en waarbij de ladingdrager gevolgd moet worden in de vervolgstappen van RTI-verwerking.

Toepassingsgebied, bijvoorbeeld bij de NRPET-Retourbag verwerking, waarbij de Retourbags vanuit de diverse NL-supermarktwinkels 100%-traceerbaar moeten zijn van ontvangst tot en met leging en telling van het aantal NRPET-flessen. In dit geval worden de Retourbags pas vrijgegeven op het losdock nadat de vracht 100% is gescanned en administratief middels HHT is afgehandeld.Automatische 100%-controle (kwantitatief middels RFID-poorten):
Uitermate geschikt voor de RTI-retourstroom, waarbij het om overwegend ledige RTI gaat. De RFID-transponders bevestigd op de RTI, worden automatisch gesignaleerd wanneer deze door de geactiveerde RFID-poort gehaald wordt. Belangrijke kanttekening van deze nieuwe technologie is dat het systeem alleen een betrouwbare output realiseert indien alle omgevingsfactoren vooraf bekend zijn. Zo is de leesbaarheid gevoelig voor variatie in snelheid, voor metalen voorwerpen (aanrijbeveiliging, dockdeuren, wanden) etc. Dit betekent dat een werkend systeem pandgerelateerd en RTI gerelateerd is.

Momenteel zijn 3 frequenties ISO-gestandaardiseerd: LF (laag frequent ideaal voor RTI van metaal, zoals bij de Sierteeltsector), HF (Hoog frequent 13,56 mHz, geschikt voor kunststof RTI al dan niet met vochthoudende producten) en UHF (Ultra High Frequency 868 mHz, geschikt voor niet vochthoudende RTI, die met grote snelheid en afstanden tot 3 meter goed leesbaar zijn). Anno 2007 is de Retailsector onder aanvoering van Walmart (VS) en Metro (EU) actief om het GSI-EPC-protocol (gebaseerd op passieve UHF-tags) toepasbaar te maken voor haar productgroepen. HABÉ heeft ruime ervaring met toepassing van RFID in relatie tot RTI-verwerking (zie  HABÉ-technologie > RTI & RFID).


Cockpitsignalering: Administratief SOX-outliers:
Losprocescontrole toepasbaar bij een continue logistieke stroom, waarbij afwijkingen per ploeg/per dag/per week automatisch gesignaleerd worden m.b.t. de EmballageLadingdragersFust-stroom (zELF-analyse). Door vooraf de ISO-procedures en werkinstructies scherp te hebben, kan het losproces meetbaar gemaakt worden en vergeleken worden met de planning EN gerelateerd worden aan de processtap er voor of er naar.

Een voorbeeld: automatische controle of het aantal ontvangen vrachten in verhouding is met het aantal ontvangen RTI-ladingdragers. Is de stroom in onbalans of uit verhouding (buiten de gestelde bandbreedte), dan vindt een automatische cockpitsignalering plaats (groen=oke, rood=actie).

 

HABÉ past deze additionele cockpit-stoeptegelfunctionaliteit toe bij de NRPET-retourstroom waarbij wekelijks 800 vrachtwagens gemiddeld 50.000 Retourbags met 11 mio flessen ontvangen worden.


Controle losproces: Camerabeelden:
Op basis van voorraadtellingen in vergelijking met administratieve voorraden EN/OF op basis van SOX-Cockpitsignalering kan per tijdsperiode bepaald worden of verschillen/afwijkingen zich voor hebben gedaan.

Middels vastlegging van camerabeelden kan elke transactie met terugwerkende kracht gecontroleerd worden. De terugverdientijd van een dergelijke investering is te bepalen op basis van het risico op verlies of kans op fraude in relatie met de RTI-(statiegeld)-waarde.

Camerabeeldregistratie wordt toegepast bij grootschalige logistieke activiteiten (zoals de sierteelt-veilingterreinen) en bij RTI-met statiegeldwaarde.

 

Praktijkregel:

Door het inslag/telproces te baseren op een 100%-controle kan deze processtap als officieel "ontkoppelpunt" gelden tussen de retailorganisatie en HABÉ / Poolproviders / Leveranciers. Dit heeft als voordeel: overdracht van verantwoordelijkheid en de aansprakelijkheid van de aanwezige RTI-voorraden komen bij HABÉ te liggen, waarbij HABÉ in samenspraak met of onder regie van de RTI-poolprovider de ledige gesorteerde RTI weer aan de fabrikant uitgeeft.

Bijkomend voordeel van het "ontkoppelpunt bij het losproces" is, dat soortgelijke retourstromen vanuit andere retailorganisaties in hetzelfde Retourencentrum verwerkt kunnen worden. Dit maakt samenwerking mogelijk waarmee de vaste kosten gedeeld worden met de opdrachtgevers (relatieve verlaging van de vaste kosten) en is door vergroting van het retourvolume de mechanisatie eenvoudiger te realiseren (relatieve verlaging van de variabele kosten).