Disclaimer

Alle rechten voorbehouden:
Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming vanuit HABÉ centraal Retourencentra Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Eventuele schade ontstaan bij of door gebruik van de website, kan op geen enkele wijze voor rekening van HB-cRc komen.